ENCANTATS - CAMPAÑA DE NAVIDAD 2015

 

#Encantats de regalar-te una panera!

 

Vols guanyar una fantàstica panera de Nadal? Si la resposta es sí llegeix atentament les instruccions de com participar al nostre concurs:

 

1- Si tens perfils personals a Facebook, Twitter o Instagram, fes-te seguidor d'alguna de les nostres xarxes socials.

2- Ja ens segueixes? Doncs, ara el que has de fer és compartir alguna de les nostres publicacions nadalenques entre els teus amics i seguidors a través dels teus perfils a les xarxes sociales.

3- Apropa't en horari d'apertura comercial al Mercat abans del 21 de desembre. Cerca el punt d'informació i ensenya al nostre personal d'atenció al client a través del teu smartphone o tablet que has complert les condicions que et demanem per participar.

4- Facilita a informació el teu nom i cognoms, un número de telèfon de contacte i una adreça de mail.

5- I... ja està! Podràs ser un dels partipants del sorteig que es farà el 22 de desembre i guanyar la panera!

 

Molta sort a tots! I BON NADAL!

Aquí pots consultar les bases legals del concurs. 

 

Bases del concurs Sorteig d’una panera

 

1. Entitat Organitzadora

Aquesta acció promocional denominada Vols una Bossa està organitzada per Encants Barcelona — Fira Bellcaire con CIF G60800851 y domicilio social Avinguda Meridiana, 69, 08018 Barcelona.

2. Ámbito Geográfico

Pot participar qualsevol persona que s’inscrigui al Punt d’Informació dels Encants (Avinguda Meridianas, 69, Barcelona) a recollir les bosses.

3. Àmbit Temporal

El termini d’aquesta promoció comença el 4 desembre de 2015 i finalitza el 21 de desembre de 2015.

4. Funcionament i condicions de la promoció

4.1 Les persones que disposen d'un perfil propi a Facebook, Instagram o Twitter (els perfils corporatius o compartits no són vàlids) s'han de fer seguidors d'una de les xarxes socials dels Encants i compartir en les seves xarxes personals algun dels continguts promocionals que es publiquin en els perfils socials del Mercat.

4.2 Un cop completat aquest pas, hauran d'acudir al punt d'informació del Mercat, i mostrar a través d'un smartphone o tablet que han complert amb els requisits anteriorment descrits. Feta la comprovació per part del personal del punt d'informació, els usuaris han de facilitar les seves dades personals i de contacte (nom, cognoms, número de telèfon i adreça de correu electrònic). Aquestes dades només es conservaran mentre duri el concurs i tenen l'única finalitat de poder identificar els participants del sorteig i contactar amb ells en el cas que resultin guanyadors.

4.3 Només es pot acudir al punt d'informació en els seus horaris d’atenció (De 09:00h a 14:30h i de 16:30h a 18:30h, els dies de mercat laborables i de 09:00 a 14:30h els festius). El concurs conclou el dia 21 de desembre. Els guanyadors seran elegits mitjançant sorteig el 22 de desembre. L'organització contactarà amb el guanyador aquest mateix dia perquè aquest pugui desplaçar-se al Mercat a partir de l'endemà, durant l'horari estipulat, per recollir el premi.

4.4 En cap moment s'enviarà el premi a cap punt allunyat del Mercat, ni es procedirà a canviar el premi pel seu valor econòmic.

4.5 En el cas que la persona guanyadora no es presenti a recollir el premi en el termini d'una setmana a partir del moment de rebre la comunicació, o no pugui ser contactada telefònicament durant els 7 dies següents a l'elecció del guanyador, es considera que el sorteig queda desert. En aquesta circumstància, la panera serà donada a una ONG a elecció del Mercat.

5. Premi

El premi és una panera valorada en 90 euros.

5. Acceptació de les bases

Els participants que acudeixin a inscriure’s en el sorteig accepten de manera expressa i incondicional aquestes bases, així com del criteri d’ Encants Barcelona — Fira Bellcaire la resolució de qualsevol qüestió derivada amb aquesta promoció.

6. Fiscalitat

El premis d’aquesta promoció estaran subjectes a la legislació fiscal vigent i en cada moment i, concretament, a lo disposat tant a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF), com en el Reial Decret 439/2007, de 30 de març, per el que s’aprova el Reglament del IRPF, i altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament que resultin de l’aplicació.

7. Reserves i limitacions

Encants Barcelona — Fira Bellcaire es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre la present promoció, quan concorrin causa justa o motius de força major que impedeixin portar-ho a terme en ela forma en que estableixen les bases. Encants Barcelona — Fira Bellcaire es reserva el dret a retirar o modificar la mecànica de la promoció en cas necessari, per fer-ho, informarà pertinentment a través dels mateixos mitjans en que s’ha publicat la promoció i, a més, modificarà les presents bases, si així lo considera oportú.

Encants Barcelona — Fira Bellcaire vol que la participació en el concurs es faci en un clima d’igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases donarà lloc a la descalificació del participant i a la conseqüent pèrdua de qualsevol premi. A títol enunciatiu però no limitatiu, s'entendrà que es produeix una utilització abusiva o fraudulenta del concurs quan es produeixi algun tipus de frau o falsificació en la inscripció a aquest.

8. Protecció de dades

Als efectes del disposat en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fitxer que es creï amb les dades dels participants per la gestió del present concurs. Aquestes dades no s’utilitzaran amb cap altre intenció comercial o de promoció. [IG1] 

9. Llei aplicable i jurisdicció

Les bases d’aquesta promoció es regeixen per la legislació espanyola.

Els participants en aquesta promoció renuncien expressament a qualsevol altre fur i es sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la promoció.

 

Bases del concurs Vols una Bossa

1. Entitat Organitzadora

Aquesta acció promocional denominada Vols una Bossa està organitzada per Encants Barcelona — Fira Bellcaire con CIF G 60800851 y domicilio social Avinguda Meridiana, 69, 08018 Barcelona.

2. Ámbito Geográfico

Pot participar qualsevol persona que es personi al Punt d’Informació dels Encants (Avinguda Meridianas, 69, Barcelona) a recollir les bosses.

3. Àmbit Temporal

El termini d’aquesta promoció avarca des de el 5 de desemb de 2015 i finalitza el 9 de gener de 2016.

4. Funcionament i condicions de la promoció

4.1  Els participants han de mostrar al personal d’atenció al client del punt d’informació del Mercat, la imatge de promoció a Xarxes Socials del concurs “Vull una bossa” a través del seu Smartphone o Tablet.

4.2  L’horari per fer-ho és qualsevol dia en que estigui obert el mercat, entre les 11:00h i les 13:00h (horari de matí), i les 17:00h i les 18:00h (horari de tarda), excepte els festius. Els festius la promoció només será vàlida entre les 11:00h i les 13:00h.

4.3  Es regalaran un total de 50 bosses al dia (30 al matí i 20 a la tarda) entre els primers usuaris que arribin al punt d’informació del mercat entre l’horari anteriorment establert. Els dies festius regalarem 50 boses entre les 11:00h i les 13:00h.

4.4  Només es regalarà una bossa per persona. Per tant, només existeix la possiblitat de rebre una única bossa per participant durant tots els dies en que estigui vigent la promoció.

5.   Premi

El premi és una bossa per persona, segons les condicions indicades al punt 4.3 i al punta 4.4.

6. Acceptació de les bases

Els participants que acudeixin a recollir les bosses accepten de manera expressa i incondicional aquestes bases, així com del criteri d’ Encants Barcelona — Fira Bellcaire la resolució de qualsevol qüestió derivada amb aquesta promoció.

7. Fiscalitat

El premis d’aquesta promoció estaran subjectes a la legislació fiscal vigent i en cada moment i, concretament, a lo disposat tant a la Llei 35/2006, de 28 de novembre, reguladora de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques (IRPF), com en el Reial Decret 439/2007, de 30 de març, per el que s’aprova el Reglament del IRPF, i altres disposicions concordants i dictades en el seu desenvolupament que resultin de l’aplicació.

8. Reserves i limitacions

Encants Barcelona — Fira Bellcaire es reserva el dret de canviar, modificar o suspendre la present promoció, quan concorrin causa justa o motius de força major que impedeixin portar-ho a terme en ela forma en que estableixen les bases. Encants Barcelona — Fira Bellcaire es reserva el dret a retirar o modificar la mecànica de la promoció en cas necessari, per fer-ho, informarà pertinentment a través dels mateixos mitjans en que s’ha publicat la promoció i, a més, modificarà les presents bases, si així lo considera oportú.

Encants Barcelona — Fira Bellcaire vol que la participació en el concurs es faci en un clima d’igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per això, qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes bases donarà lloc a la descalificació del participant i a la conseqüent pèrdua de qualsevol premi. A títol enunciatiu però no limitatiu, s'entendrà que es produeix una utilització abusiva o fraudulenta del concurs quan es produeixi algun tipus de frau o falsificació en la inscripció a aquest.

9. Llei aplicable i jurisdicció

Les bases d’aquesta promoció es regeixen per la legislació espanyola.

Els participants en aquesta promoció renuncien expressament a qualsevol altre fur i es sotmeten al dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la promoció.